Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Co należy wiedzieć o działkach budowlanych?

Kwalifikacja, kategoria, charakter danej działki ma ogromne znaczenie. Wpływa to bowiem zarówno na wycenę nieruchomości, jak i może odgrywać niemałą rolę w toku różnych, toczących się postępowań administracyjnych. Czym właściwie jest działka budowlana? Co należy o niej wiedzieć?

barn-1031613_640

Działka budowlana w różnych aktach prawnych

Pojęcie działki budowlanej pojawia się w różnych aktach prawnych i w każdym z nich została nieco inaczej ujęta. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wskazuje na przykład, że działka budowlana to zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Z kolei zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana jest nieruchomością gruntową lub działką gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Definicję tego pojęcia zawarto również w akcie wykonawczym – rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki lub ich usytuowanie. Tam stwierdzono, że działką budowlaną jest nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Wskazane definicje są zatem jedynie pozornie identyczne. Różnica tkwi przede wszystkim w zabudowaniu tej nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami uwzględnia zabudowaną działkę, a rozporządzenie i ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działkę niezabudowaną, ale nadającą się do zabudowy. Niewątpliwie jednak definicje są zbieżne w odniesieniu do cech, jakie powinna posiadać działka budowlana – określona wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Dlaczego kwalifikacja działki ma znaczenie?

To, czy działka ma charakter budowlany, czy nie, ma ogromne znaczenie. Przy wycenie nieruchomości ta kwestia będzie ważna, ponieważ działki budowlane są dużo droższe niż inne, chociażby te rolne. Na to zagadnienie musimy również zwrócić uwagę, rozważając zakup nieruchomości. Jeżeli działka nie jest działką budowlaną, nie będziemy mogli swobodnie wybudować na niej domu. W takim przypadku konieczne stanie się uprzednie wystąpienie o zmianę jej przeznaczenia.

Skąd wiadomo, że działka ma budowlany charakter?

Wiele osób, po przeczytaniu tego wszystkiego, zada sobie zatem pytanie – „skąd mam wiedzieć, że dana działka ma charakter budowlany”? Odpowiadamy zatem – tę kwestię można sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wypis i wyrys z tego planu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. W przypadku, gdy dla danego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możemy natomiast wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Takie pismo również składamy w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. W obu przypadkach musimy się liczyć z koniecznością poniesienia opłat.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca