Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste?

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowa ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dzięki tej regulacji wszyscy użytkownicy wieczyści staną się z mocy prawa właścicielami nieruchomości. Jak dopełnić wymaganych formalności?


home-634483_640

Co należy zrobić?

Formalnie rzecz biorąc z dniem 1 stycznia 2019 r. w Polsce nie będzie już użytkowników wieczystych nieruchomości, zabudowanych na cele mieszkaniowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten zabieg „przejścia” w tryb pełnej własności, wymaga dopełnienia określonych formalności. Co należy zrobić? Zadbać o to, aby został dokonany wpis do księgi wieczystej nieruchomości. W tym celu konieczne jest uzyskanie stosownego zaświadczenia.

Kto wydaje zaświadczenie?

Zaświadczenie, które jest jednocześnie potwierdzeniem dokonanego przekształcenia, wydaje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej (w przypadku gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa), dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego (w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty), wójt (albo też burmistrz lub prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa (w przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego) oraz dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot).

Czy trzeba składać wniosek?

Jeżeli byłemu użytkownikowi wieczystemu zależy na czasie, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku. W ciągu czterech miesięcy organ powinien wydać stosowne zaświadczenie. Drugą możliwością jest natomiast pozostawienie tego zadania organowi administracji publicznej. Jeżeli nie otrzyma wniosku, wyda stosowne zaświadczenie z urzędu, w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy, czyli najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

Dlaczego potrzebne nam zaświadczenie?

Wydane zaświadczenie będzie zawierało oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej, według ewidencji gruntów i budynków, a także ksiąg wieczystych, prowadzonych dla tych nieruchomości. Organ administracji potwierdzi, że doszło do przekształcenia użytkownika wieczystego, a także poinformuje o wysokości opłaty przekształceniowej. Zaświadczenie posłuży użytkownikom wieczystym do dokonania wpisu w dziale II księgi wieczystej, czyli do oficjalnego wpisu własności.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca