Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Jak sporządzić umowę o sporządzenie operatu szacunkowego?

Rzeczoznawca majątkowy w swojej pracy niejednokrotnie spotyka się z zagadnieniem sporządzania umowy za usługę sporządzania operatów szacunkowych. O ile w warunkach współpracy z organami administracji i sądami, taką umowę otrzymamy od właściwej instytucji, o tyle w warunkach współpracy z osobami prywatnymi, musimy poradzić sobie sami. W jaki sposób skonstruować taką umowę? O czym należy pamiętać?


writing-1149962_640

Dlaczego podpisuje się umowę?

Niekiedy strony decydują się na sformułowanie pisemnej umowy, a nie tylko poprzestanie na ustnych ustaleniach. Robią to po pierwsze z uwagi na możliwe problemy, związane z ustaleniem zakresu zamówienia na usługę sporządzenia operatu szacunkowego. Po drugie taki dokument daje im pewność, że ustalona cena nie ulegnie zmianie (rozpiętość stawek rzeczoznawców majątkowych jest bowiem bardzo duża). Po trzecie umowa zagwarantuje, że opinia zostania sporządzona w określonym terminie. Jeżeli nawet nie, zamawiający usługę będzie mógł skorzystać z należnego mu odszkodowania, kary umownej albo kilku innych, możliwych konstrukcji. Po piąte natomiast, rzeczoznawca majątkowy będzie miał pewność, że klient odbierze sporządzony operat i za niego zapłaci. Jeżeli tego nie zrobi, należnych roszczeń również można dochodzić przed sądem.

Co powinna zawierać umowa?

Umowa o sporządzenie operatu szacunkowego ma charakter umowy o dzieło. Musi zatem zawierać kilka niezbędnych, podstawowych elementów. Przede wszystkim konieczne jest określenie stron umowy. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z zamawiającym oraz wykonawcą. Nadto niezbędne jest wskazanie czego dotyczy umowa, a zatem, że zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania operat szacunkowy nieruchomości. Ta nieruchomość musi być również szczegółowo opisana. Należy spisać to, gdzie jest położona, jakie ma oznaczenia ewidencyjne oraz powierzchnię. Dodatkowo istotne jest określenie celu wyceny. Od tego uzależniona będzie bowiem metodyka pracy rzeczoznawcy majątkowego. Kolejnym ważnym składnikiem umowy jest termin. Możliwe jest wskazanie daty oddania operatu albo, że usługa będzie świadczona w okresie „od…do”. Dużą część umowy obejmie również opisanie praw i obowiązków stron, w ramach których znajdziemy zasady realizacji umowy. Warto dodać zobowiązanie rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatu zgodnie z obowiązującymi przepisami (tutaj można wskazać rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz ustawę o gospodarce nieruchomościami). W dalszej części umowy dobrze jest wskazać również zasady odbioru gotowego operatu, czyli kiedy zlecenie można uznać za zrealizowane (na przykład w momencie doręczenia operatu na adres zamawiającego). Nie zapominajmy też o sprecyzowaniu kwoty wynagrodzenia (ewentualnie zasad określania i naliczania wynagrodzenia) oraz metody zapłaty (gotówką, przelewem, w jakim terminie). Jeżeli chcemy się dobrze zabezpieczyć, istotnym elementem jest również określenie kar umownych, w przypadku niedotrzymaniu postanowień tego dokumentu (na przykład w przypadku spóźnienia rzeczoznawcy majątkowego z oddaniem gotowego operatu zamawiającemu). Finalnie, dobrze jest też doprecyzować czy i w jakich sytuacjach możliwe jest rozwiązanie umowy.

Czy treść umowy warto skonsultować z prawnikiem?

Oczywiście, zasięgnięcie opinii prawnika nie zaszkodzi. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że podpisywany dokument nie rodzi żadnych niebezpieczeństw – zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Nie jest to jednak obligatoryjne. Podstawowe warunki wiążącej umowy jesteśmy bowiem w stanie spisać sami. Najważniejsze, aby uwzględnić w nich wszelkie, ewentualne kwestie sporne.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca