Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Odszkodowanie za linię energetyczną

Rzeczoznawcy majątkowi pełnią niezwykle istotną rolę w postępowaniach administracyjnych, zmierzających do ustalenia odszkodowania za posadowienie na danym gruncie linii energetycznej. W oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) właścicielom takich nieruchomości niekiedy przysługuje bowiem odszkodowanie.


power-poles-503935_640

Wywłaszczenie przez ograniczenie

Zgodnie z art. 124 u.g.n. starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Takie ograniczenie następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedstawiciele doktryny prawa oraz orzecznictwo sądów jest zgodne, iż takie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości to swoiste wywłaszczenie, ponieważ właściciel w pewnym sensie traci władztwo nad fragmentem swojej nieruchomości.

Jak ustala się odszkodowanie?

Właścicielowi przysługuje zatem odszkodowanie, które powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Dodatkowo, jeżeli wskutek ograniczenia zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Aby przyznać stronie należne świadczenie, właściwy starosta wszczyna odrębne postępowanie administracyjne i powołuje rzeczoznawcę majątkowego. To właśnie sporządzony przez niego operat szacunkowy będzie stanowił podstawę do przyznania odszkodowania. Wysokość należnego świadczenia ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw do nieruchomości.

Ile wyniesie odszkodowanie za linię?

Ustalona kwota odszkodowania zależy od wielu różnych czynników. Należy jednak wspomnieć o tym, że odszkodowanie może okazać się naprawdę wysokie, jeżeli linia została umiejscowiona w atrakcyjnej dzielnicy dużego miasta i to w taki sposób, że zajmuje znaczącą część działki, a dodatkowo właściciele muszą znosić nie tylko wiszące przewody elektryczne, ale również słup. Możemy w takim przypadku mówić o kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca