Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Udostępnianie danych o nieruchomościach a RODO

Odkąd do polskiego systemu prawnego wdrożone zostały rozwiązania, narzucone przez RODO, rzeczoznawcy majątkowi zaczęli sygnalizować problemy, związane z pozyskaniem informacji, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego. Chodzi o dane, dotyczące zawartych aktów notarialnych, dokumentujących sprzedaż określonej nieruchomości lub lokalu.

secret-2681508_640

Odmowa spółdzielni mieszkaniowych

Rzeczoznawcy majątkowi najczęściej sygnalizują problemy, wynikające z kontaktów ze spółdzielniami mieszkaniowymi. To właśnie one najczęściej nie chcą udostępniać posiadanych informacji o zawartych aktach notarialnych, powołując się na ochronę danych osobowych i przepisy tak zwanego RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rzeczoznawcy majątkowi – ich obowiązki a przepis u.g.n.

Tymczasem rzeczoznawca majątkowy, sporządzając operat szacunkowy jest zobowiązany do wykorzystania wszelkich niezbędnych i dostępnych danych o porównywanych nieruchomościach. W oparciu o art. 155 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), powinien uwzględnić informacje, zawarte w szczególności w: księgach wieczystych nieruchomości, katastrze nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, rejestrach zabytków, tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych, planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleniach na budowę, wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe, a także umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych. Przy czym obowiązkiem właściwych organów, agencji, sądów, urzędów skarbowych oraz spółdzielni mieszkaniowych jest udostępnianie tych informacji rzeczoznawcom majątkowym.

O co tak naprawdę chodzi w RODO?

Obowiązujące od maja 2018 r. RODO rzeczywiście narzuca na poszczególne podmioty obowiązek szczególnego obchodzenia się z posiadanymi danymi osobowymi. Chodzi o transparentność udostępniania danych osobowych i zablokowanie niekontrolowanego udostępniania i powielania informacji na ten temat. Rzeczywiście na mocy nowych przepisów podmioty w jakikolwiek sposób przetwarzające dane osobowy powinny chronić posiadane dane osobowe, odpowiednio je przechowywać i dbać o nieudostępnianie ich osobom postronnym. Nieudostępnianie informacji o zawartych aktach notarialnych rzeczoznawcom majątkowym przez spółdzielnie mieszkaniowe, jest jednak efektem błędnej interpretacji przepisów RODO. Rzeczoznawca majątkowy, dzięki przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami zyskał legitymację do przeglądania aktów notarialnych i innych zbiorów danych. Nie ma zatem mowy o jakimkolwiek naruszeniu przepisów RODO.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca