Agnieszka Figiel Rzeczoznawca

o nas cel wyceny maszyny
drogowe
maszyny
rolnicze
szkolenia wycena
dzieł sztuki
świadectwa
energetyczne
praktyki środki trwałe
i techniczne
inwentaryzacja sprzęt
medyczny
wycena
przedsiębiorstw
blog

Wycena na potrzeby sprawozdań finansowych

Wycena nieruchomości lub maszyn i urządzeń może się nieco różnić w zależności od celu takiego zabiegu. Inaczej wycenimy daną rzecz lub działkę, przeznaczoną na sprzedaż, inaczej przy wyliczeniu podatku, a jeszcze inaczej w przypadku środków trwałych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Jak zatem sporządzić stosowny operat w tym drugim przypadku?


money-2696219_640

Powszechne Krajowe Standardy Wyceny

Podstawowe zasady i wytyczne znajdziemy w jednym ze specjalistycznych krajowych standardów wyceny. Jego celem jest przedstawienie, wypracowanych z inicjatywy środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych, zasad dobrej praktyki zawodowej w odniesieniu do określania wartości godziwej środków trwałych na potrzeby sprawozdań finansowych. Standard ten dotyczy wyłącznie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a zatem takich, które mogą zostać zaliczone do środków trwałych.

Rodzaje wycen

W ramach wyceny, dokonywanej na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, możemy wyróżnić kilka kategorii – rodzajów wycen. Będzie to przede wszystkim wycena: wartości aktywów w początkowym ujęciu, w celu aktualizacji danych sprawozdawczych, komponentowania lub alokacji ceny nabycia, wartości remontów okresowych, wartości nieruchomości, stanowiących zapasy dla jednostki, wartości rezydualnej aktywa jednostki, wartości odzyskiwalnej w ramach testu na utratę wartości aktywa, wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, w tym wyceny niedokończonych prac budowlanych, wartości nieruchomości, stanowiących inwestycje, a także wartości gruntu. Przy czym wyceniane elementy mogą mieć postać odrębnego składnika aktywów, grupy aktywów albo części grupy aktywów.

Jak wycenić środek trwały?

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest przeprowadzenie analizy sposobu i zakresu kontroli ekonomicznej, sprawowanej przez daną jednostkę nad wycenianym składnikiem aktywów. Dokonując wyceny rzeczoznawca uwzględnia specyfikę działalności jednostki, a także dane historyczne i aktualne. W ramach wyceny należy określić wartość godziwą wycenianego elementu. Taką wartością, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jest kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Dla poprawnej wyceny należy zastosować któreś z trzech możliwych podejść – rynkowe, dochodowe oraz kosztowe. Przy czym stosuje się zasadę maksymalnego wykorzystania obserwowalnych na rynku danych wejściowych i minimalnego wykorzystania danych wejściowych obserwowalnych. Dodatkowo Krajowe Standardy Wyceny uwzględniają szczegółowe zasady stosowania standardu, to znaczy między innymi jaką zasadę należy zastosować do danego rodzaju dobra.

Agnieszka Figiel – rzeczoznawca majątkowy

Nie każdy rzeczoznawca podejmuje się wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych, z uwagi na dość duży poziom skomplikowania takich opinii. Profesjonaliści z dużym doświadczeniem i wiedzą, nie boją się jednak podjąć tego tematu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Agnieszka FigielRzeczoznawcaAgnieszka Figiel RzeczoznawcaAgnieszka Figiel Rzeczoznawca