ruchomości24.pl

Wycena majątku publicznego czy prywatnego, to olbrzymia odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie jako doświadczeni i kompetentni profesjonaliści.

Praca rzeczoznawcy polega na szacowaniu wartości ruchomości. Ruchomościami nazywamy rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Są one definiowane w doktrynie jako to co nie jest nieruchomością. Główną cechą ruchomości odróżniająca od nieruchomości jest to że można je przenieść.

46 §1 k.c., zgodnie z którą nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kim jest biegły sądowy ? 

Jeżeli chodzi o podział rzeczoznawców zajmujących się wyceną ruchomości można wydzielić biegłych sądowych. Biegły sądowy to ekspert w zakresie danej dziedziny, powoływany w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia swojej opinii, będącej materiałem dowodowym, o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej. W oparciu o posiadane kompetencje pełnie funkcję rzeczoznawcy instytucjonalnego na podstawie postanowień prokuratorski, sądowych i komorniczych. Wydaje opinie na zlecenie każdej ze stron postępowania procesowego.

Kto ustanawia na biegłego sądowego ?

Art. 157. § 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływani i działania zespołów biegłych sądowych.

Czym jest opinia sądowa ?

Opinia biegłego to jeden z przewidzianych procedurą cywilną dowodów (art. 278 kpc). Sąd orzekający może skorzystać z pomocy organu pomocniczego wymiaru sprawiedliwości, jakim jest biegły sądowy w przypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Opinią biegłego jest wyłącznie opinia sporządzona przez osobę wyznaczoną przez sąd (lub organ prowadzący postepowanie przygotowawcze) (uzasadnienie wyroku SN z dnia 10 grudnia 1998 r., I CKN 922/97, LEX nr 50754). Nie może być traktowana jako dowód w postępowaniu opinia biegłego (w tym również biegłego stałego) sporządzona na polecenie strony i złożona do akt sądowych. Prywatne ekspertyzy opracowywane na zlecenie stron, przed postępowaniem lub w jego toku, należy traktować jako wyjaśnienie stanowiące poparcie, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, stanowiska stron (orzeczenie SN z 29 września 1956 r., III CR 121/56, OSNCK 1958, nr 1, poz. 16; wyrok SN z 11 czerwca 1974 r., II CR 260/74, LEX nr 7517; wyrok SN z 8 listopada 1988 r., II CR 312/88, LEX nr 8925; wyrok SN z 20 stycznia 1989 r., II CR 310/88, LEX nr 8940; uzasadnienie wyroku SN z 8 czerwca 2001 r.,I PKN 468/00, OSNP 2003, nr 8, poz. 197; uzasadnienie wyroku SN z 12 kwietnia 2002 r.,I CKN 92/00, LEX nr 53932). K.p.c. nie zna pojęcia „świadek-biegły”; w tym zatem zakresie rzeczoznawca, który sporządził prywatną ekspertyzę może zostać przesłuchany jedynie jako świadek. Oparcie orzeczenia na pozasądowym oświadczeniu biegłego (czyli na prywatnej ekspertyzie) stanowi uchybienie procesowe. O tym, czy do rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest posiadanie wiadomości specjalnych z danej dziedziny, decyduje sąd orzekający (art. 278 § 1 kpc)

Oferta

Cel wyceny

Wycena ruchomości

Wycena nieruchomości

Audyty i świadectwa energetyczne

Inwentaryzacja

Podział majątku wspólnego

 

 

Nasz zespół

Agnieszka Figiel

Rzeczoznawca ds. Wyceny środków i megaukładów technicznych.

Nr uprawnień 1441

Jak wygląda praca rzeczoznawcy.

Rzeczoznawca otrzymując zlecenie, umawia się ze zleceniodawcą lub osobą reprezentująca ją na przeprowadzenie oględzin/ wizji. Czyli czynności w wyniku czego rzeczoznawca identyfikuję przedmiot wyceny, ustala kompletność i sprawności obiektu, jak również ustala informacje dotyczące eksploatacji i możliwości dalszego użytkowania. Zdarza się również sytuację gdzie rzeczoznawca musi bazować na ekspertyzie technicznej wydanej przez np. autoryzowany serwis.

Rzeczoznawca mając już te informację może przystępować do szacowania ruchomości czyli porównywania jednostki do np. urządzeń analogicznych, podobnych do siebie. Informację możemy odnaleźć w katalogach, cennikach, ofertach sprzedaży itp. źródłach informacji. Wartość ta na ogół nie będzie jeszcze odzwierciedlać rzeczywistej wartości rynkowej, albowiem nie uwzględniono przy jej ustalaniu aktualnych cen analogicznych lub podobnych składników majątku. Dlatego dla rzetelności wyceny majątku i wartości przedsiębiorstwa należy w możliwie najszerszym zakresie uzyskać informacje o aktualnych cenach na rynku krajowym i zagranicznym.

Wynik pracy dot. np. wyceny urządzeń, maszyn lub pojazdów przedstawia się w formie raportu lub ekspertyzy. Wynik prac szacowania ruchomości które zostały zlecone przez sąd, prokuraturę przedstawia się w formie opinii.