OFERTA

Cel wyceny

    Celem wyceny jest określenie wartości ruchomości  dla jakiegoś powodu. Cel ten może wynikać z uzgodnień z zamawiającym lub z obowiązujących przepisów prawa. Najczęstszym  celem jest określenia wartości ruchomości: ustalenie ceny kupna-sprzedaży i ustalenie wartości majątku przy jedzie podziale.
  • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
  • określenie wartości dla celów podziału majątku,
  • oszacowanie środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
  • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
  • określenie wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
  • określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji

Wycena ruchomości

Wycena ruchomości jest postępowaniem, który ma na celu określenie wartości linii produkcyjnej, maszyn rolniczych, urządzeń budowlanych, sprzętu komputerowego, aparatury medycznej, majątku wspólnego jak również środków trwałych stanowiących majątek firm. Głównym odbiorcą tego typu ekspertyz są klienci indywidualni, przedsiębiorcy, banki, firmy leasingowe i ubezpieczeniowe. Wycena ruchomości to proces wymagający specjalistycznej wiedzy.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest procesem, który określa wartość mieszkania, domu lub lokalu użytkowego dla wielu celów i przy wykorzystaniu różnorodnych metod, podejść oraz technik. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Po dokonanej wycenie otrzymają Państwo od nas operat szacunkowy nieruchomości, który jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny i stanowi dokument urzędowy. Nasze biuro świadczy swoje usługi w Krakowie oraz na terenie całego województwa Małopolskiego.

Audyty i świadectwa energetyczne

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja budowlana, inaczej projekt techniczny jest szczegółowym przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku; inwentaryzacja wykonywana jest w postaci dokumentacji elektronicznej lub papierowej.

Podział majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny), o ile nie została podpisana intercyza.