Wycena dla komorników i syndyków

Postępowanie egzekucyjne to zbiór przepisów prawnych wchodzących w skład postępowania cywilnego, którego celem jest przymusowe wypełnienie obowiązków i praw wynikających ze stosunków z zakresu cywilnego prawa materialnego. Sprawy dotyczą przede wszystkim przymusowego wykonania orzeczeń sądu i innych aktów wydanych w sprawach cywilnych, które stanowią tytuły egzekucyjne (według przepisów księgi drugiej k.p.c.).

Wszczęcie egzekucji następuje przez tytuł wykonawczy, z urzędu bądź na wniosek wierzyciela, prokuratora czy organizacji pozarządowej. Postępowanie egzekucyjne wszczynane z urzędu, czyli na żądanie uprawnionego sądu pierwszej instancji, który zajmował się sprawą, jest egzekucją na podstawie tytułów sądowych. Te mogą być postępowaniami nieprocesowymi i procesowymi.

Często występuje skrót myślowy, czyli komornik wycenia ruchomości przed jej zlicytowaniem. W rzeczywistości zanim ruchomość trafi pod młotek należy oszacować jej wartość. Służyć to ma ustaleniu wartości ruchomości, a tym samym ustaleniu ceny wywoławczej ruchomości, zanim przystąpi się do jej sprzedaży.

Najczęściej licytowane ruchomości:

 • antyki i dzieła sztuki,
 • biżuteria,
 • zegarki,
 • łodzie i jachty,
 • maszyny przemysłowe,
 • maszyny rolnicze,
 • materiały przemysłowe,
 • meble,
 • motocykle i skutery,
 • przyczepy, samochody i inne pojazdy,
 • sprzęt AGD,
 • sprzęt RTV,
 • sprzęt komputerowy,

Osobą, która dokonuje opisu i oszacowania, czyli dokonuje wyceny ruchomości jest rzeczoznawca działający na zlecenie komornika.

Rzeczoznawca działający na zlecenie komornika, zanim ustali wartość nieruchomości podejmuje szereg czynności, na przykład badanie księgi wieczystej, ocena stanu fizycznego nieruchomości, jej położenie. Kolejno rzeczoznawca porównuje ceny transakcyjne umów sprzedaży nieruchomości podobnych. Innymi słowy, rzeczoznawca dokonuje porównania cen za jakie były sprzedawane podobne nieruchomości do nieruchomości, która ma zostać sprzedana na licytacji komorniczej.