Wycena ruchomości

Czym jest wartość rynkowa?

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana, jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą kupujący będzie skłonny zaoferować sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, oraz przy chowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Rzeczoznawca również może określić wartość ruchomości dla wymuszonej sprzedaży. Jest to kwota pieniężna, którą można otrzymać z tytułu sprzedaży ruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją konieczności sprzedaży.

Istotne definicję w pracy rzeczoznawcy.

 

Środek trwały

– W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środkami trwałymi są:
– nieruchomości,
– urządzenia techniczne i maszyny,
– środki transportu (tylko w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma, lub gdy pojazd jest w leasingu finansowym)
– inne środki trwałe (inwentarz żywy).

Wyposażenie

– rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.”

Maszyny

– urządzenie zawierające mechanizm lub zespół współdziałających mechanizmów, służące do przetwarzania energii albo do wykonywania określonej pracy. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1228, z późn. zm.). Zgodnie z § 3 tego aktu maszyna to zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy, inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mająca konkretne zastosowanie, a także zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich.

Urządzenie

– przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów. Według Słownika Języka Polskiego (PWN Warszawa 1996 r., tom II, str. 575) “urządzenie jest rodzajem mechanizmu lub zespołem elementów, przyrządów, służącym do wykonywania określonych czynności, ułatwiającym pracę; urządzenie przeładunkowe, transportowe”.

Metodologia

– wycena maszyn i urządzeń zgodnie z Międzynarodowymi Standardami określa się w oparciu o trzy zasadnicze podejścia: – porównawcze, kosztowe i mieszane. Podejście kosztowe wykorzystuje się wtedy, gdy brak na rynku jakichkolwiek danych porównawczych do wyznaczenia aktualnej wartości rynkowej maszyny, a także jeżeli wymaga tego cel wyceny. W ramach tej metody ustala się wartość odtworzeniową/kosztu zastąpienia maszyny, która wyraża się w wysokości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do dokonania odtworzenia w danej chwili potencjału eksploatacyjnego równego potencjałowi nowej maszyny. 

W tej wycenie uwzględnia się  stopnie zużycia. Przez zużycie techniczne rozumie się trwałe, niepożądane zmiany fizyko-chemiczne zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku czego okres zdolności do spełnienia przez ruchomość określonych funkcji użytkowych stopniowo się wyczerpuje. Następstwem zachodzących procesów są zmiany właściwości lub kształtu materiału elementów składowych, związane głównie z istnieniem tarcia, nacisków oraz zachodzeniem reakcji chemicznych w materiale danych elementów, jak i między materiałem a otoczeniem.

Przez zużycie funkcjonalne rozumie się trwałe, niepożądane zmiany rozwiązań funkcjonalno-użytkowych maszyn, odniesione do aktualnie obowiązujących standardów wynikających z postępu technicznego i technologicznego.

Zużycie ekonomiczne (zewnętrzne) traktowane jest jako utrata wartości maszyn w wyniku oddziaływania na nią czynników zewnętrznych, pochodzących z otoczenia układu eksploatacji. Otoczenie to tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne.

Czynniki powodujące zużycie zewnętrzne podzielić można na dwie grupy:

-zużycie spowodowane czynnikami wynikającymi z lokalizacji i dostępności np. dostępność surowca w kopalni, zmiana przepisów odnośnie ochrony środowiska itd.,

-zużycie wywołane czynnikami ekonomicznymi mikro- i makroekonomicznymi np. zmiana wartości cła, ulgi preferencyjne itd.

 Z kolei podejście porównawcze polega na  przeanalizowaniu i przeprowadzeniu analizy rynku i znalezieniu odpowiednich maszyn i urządzeń do porównania. Uwzględnia się markę, typ, rok produkcji, przebiegu eksploatacji oraz dokładnej informacji o rzeczywistym stanie technicznym maszyn. Metoda dochodowa z kolei opiera się na znajomości dochodu uzyskiwanego z danego przedmiotu.

Maszyny drogowe

Maszyna drogowa to maszyna przeznaczona do budowy, konserwacji i naprawy dróg, w tym ulic, placów, lotnisk

Maszyny rolnicze

Są to maszyny, urządzenia zbudowane z mechanizmów lub zespołu mechanizmów stosowane w rolnictwie.

Wycena dzieł sztuki

Dzieła sztuki to bardzo specyficzna grupa pośród wycenianych przez nas ruchomości. Wymaga ona od rzeczoznawcy dużej wiedzy na temat rynku dzieł sztuki oraz doświadczenia. Po co wykonuje się wycenę dzieła sztuki?

Wycena maszyn i urządzeń budowlanych

Maszyny budowlane to  grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych. Wycena maszyn i urządzeń, a w szczególności maszyn budowlanych, to wiodąca usługa w naszej firmie. Wykonujemy profesjonalne wyceny, kierując się wszystkimi normami i obowiązującymi zasadami.

Wycena środków trwałych i technicznych

Nasze biuro oferuje profesjonalną wycenę wszelkich środków trwałych. Wyceny wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wycena środka trwałego może być przydatna w wielu sytuacjach, a zgłaszającymi się do nas klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, wszelakie instytucje, jak i osoby prywatne.

Auta

Co wyceniamy:

  • wycena oszacowanie wartości taboru samochodowego
  • wycena wartości samochodów osobowych
  • wycena wartości samochodów ciężarowych
  • wycena wartości naczep
  • wycena przyczep
  • wycena cystern

Wycena przedsiębiorstwa

Wartości przedsiębiorstwa stanowi element gospodarki rynkowej. Ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a co za tym idzie istotnie wpływa na alokację kapitału. Jest również niezbędna podczas fuzji i przejęć.

Sprzęt medyczny

Sprzęt medyczny, aparatura medyczna, narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi.

Wycena majątku wspólnego

ruchomości24.pl

Wycena majątku publicznego czy prywatnego, to olbrzymia odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie jako doświadczeni i kompetentni profesjonaliści.

Praca rzeczoznawcy polega na szacowaniu wartości ruchomości. Ruchomościami nazywamy rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Są one definiowane w doktrynie jako to co nie jest nieruchomością. Główną cechą ruchomości odróżniająca od nieruchomości jest to że można je przenieść.

Występujący podział rzeczy na nieruchomości i ruchomości występuje w rozumieniu przedmiotu prawa.

W praktyce:

Umowa sprzedaży nieruchomości – wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Sprzedaż ruchomości może odbywać się w dowolnej formie, chyba że ustawa przewiduje szczególną formę do ważności dokonanej czynności.

Oferta

Cel wyceny

Wycena ruchomości

Wycena nieruchomości

Audyty i świadectwa energetyczne

Inwentaryzacja

Podział majątku wspólnego

Nasz zespół

Agnieszka Figiel

Rzeczoznawca ds. Wyceny środków i megaukładów technicznych.

Nr uprawnień 1441