Cel wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości ruchomości dla jakiegoś powodu. Cel ten może wynikać z uzgodnień z zamawiającym lub z obowiązujących przepisów prawa. 

Wycena ruchomości: 

  • określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa,
  • określenie wartości dla celów podziału majątku,
  • oszacowanie środków technicznych dla potrzeb dokonania przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji przedsiębiorstwa,
  • ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych,
  • określenie wartości zabezpieczenia kredytu, pożyczki lub zastawy,
  • określenie wartości likwidacyjnej jako ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji,
  • ustalenie kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy,
  • ustalenie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej,
  • ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
  • określenie czynszu za najem.
Co otrzymujesz w ramach usługi wyceny ruchomości?
Wyniki prac nad wyceną ruchomości przedstawiamy w formie raportu z wyceny. Zawiera on część formalno-prawną, analizy branżowe, analizę rynku oraz wynik wyceny. Informacje zawarte w raporcie są podane w sposób przystępny i łatwy do zanalizowania. Zawsze wskazujemy też źródła użytych danych.