Po co się wycenia środki trwałe ?

Po co się wycenia środki trwałe ?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie w pierwsze kolejności musimy wiedzieć co to są środki trwałe.

Według ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) Środki trwałe to rzeczowe składki majątku stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa.  Składniki majątku musza być kompletne i zdatne do użytku w ramach prowadzonej działalności oraz przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

-nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

-maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

-ulepszenia w obcych środkach trwałych,

-inwentarz żywy.

Jeżeli chodzi o określenie stopnia zużycia środków trwałych można się spotkać z definiowaniem jako że jest to stosunek procentowy wartości zużycia do wartości brutto środków trwałych.

Od 2018 roku został podniesiony limit jednorazowej amortyzacji z 3500 zł do 10 000 zł. W związku z tym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł można ująć bezpośrednio w kosztach, bez konieczności wprowadzania do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja podatkowa to bardzo opłacalna dla podatnika forma zaoszczędzenia pieniędzy. Jak wiadomo, praktycznie wszystkie środki trwałe prędzej czy później ulegają zniszczeniu. Dlatego też, w momencie ich zakupu, dobrze jest ustalić koszt ich zużycia w czasie. Amortyzacja polega na systematycznym odpisywaniu umówionej kwoty w koszty firmy, aż do całkowitego zużycia środka trwałego. Poznaj metody amortyzacji środków trwałych.

Metody amortyzacji środków trwałych

Wyróżnia się trzy metody amortyzacji środków trwałych:

-metodę liniową,

-metodę degresywną (malejącego salda),

-metodę naturalną.

A co się dzieje jeżeli maszyna stanowi środek trwały i pod względem księgowym został w całości zamortyzowany, czy maszyna ma wartość ?

Oczywiście, maszyna ma wartość rynkową.  Wartość rynkowa jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu  w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie

i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji,

w określonym i danym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie do rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. markę, model, wyposażenie, wiek, stan techniczny, konstrukcję, okres eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową poprzez stopień utraty wartości.

W zależności od stanu technicznego rzeczoznawca może również ustalić wartość złomu czyli przeliczenie masy do ceny złomu.

Dodaj komentarz