Spadek po rodzicach. Dziedziczenie ustawowe.

Spadek po rodzicach. Dziedziczenie ustawowe.

Spadek po rodzicach.

Co to jest dziedziczenie ustawowe? Najprościej mówiąc jest to dziedziczenie spadku przez dzieci po swoich rodzicach. Dzieci są uprawnione do dziedziczenia w pierwszej kolejności i nabywają prawo do majątku wspólnie z małżonkami spadkodawcy. Należy jeszcze omówić rodzaje dziedziczenia. Może być testamentowa, czyli jeżeli osoba zmarła pozostawiła po sobie testament, czyli oświadczył swą wole. Testament ma pierwszeństwo przed regulacją spadkową – według Kodeksu cywilnego. Drugi rodzaj to ustawowy, czyli spadkodawca nie zostawił testamentu. Jeżeli w testamencie rodzic wykluczył dziecko z majątku, ma ono prawo do tak zwanego zachowku. Osoba, która ma prawo otrzymania zachowku, może otrzymać połowę udziału spadkowego, który przypadłby jej, gdyby miała otrzymać coś, biorąc pod uwagę dziedziczenie ustawowe. Wyjątek stanowią osoby małoletnie, a także trwale niezdolne do pracy. W tych przypadkach zachowek to 2/3 wartości ich udziału spadkowego. Do przedawnienia zachowku po rodzicach dochodzi po 5 latach od chwili, gdy został ogłoszony testament. Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, to okres przedawnienia liczy się od chwili, w której otwarto spadek.

Prawo do zachowku nie przysługuje:

-powinowatym (np. teściowi, synowej),

-osobom, które zostały wydziedziczone w testamencie,

-osobom, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia,

-osobom, które zrzekły się dziedziczenia,

-spadkobiercom, którzy odrzucili spadek,

-małżonkowi, który w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w separacji,

-małżonkowi, wobec którego spadkodawca wniósł uzasadniony pozew o rozwód z jego wyłącznej winy,

-osobom uprawnionym do zachowku, które otrzymały już od spadkodawcy darowizny o wartości, która jest co najmniej równa wartości przypadającego im zachowku.

Aby członkowie I grupy podatkowej zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty daniny publicznej, muszą spełnić szereg warunków. Po otrzymaniu spadku dana osoba ma 6 miesięcy na zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2. Za jego pomocą należy dokładnie wypisać wszystko, co po danej osobie zostało odziedziczone. Oprócz wniosku należy dostarczyć: odpis skróconego aktu zgonu osoby zmarłej, akt małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego; wypis z oryginału testamentu notarialnego czy oryginału testamentu ręcznego, jeśli został spisany, odpisy skróconych aktów stanu cywilnego spadkobierców.

Dodaj komentarz